VIA IMMACOLATA LURDES, 150/152

Luogo
VIA IMMACOLATA LURDES, 150/152